CZ | EN

Volejte: +420 730 154 803

Reklamační řád

Obecná ustanovení

 

  1. Právo občana na reklamaci vadného zboží

Vyskytuje-li se u koupeného zboží vada, má občan právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho:

-          opotřebení

-          nesprávného používání

-          nesprávného zásahu

-           

2.     Kde občan reklamaci uplatňuje

Reklamaci občan uplatňuje přímo na ČS

 

3.     Lhůty pro uplatnění reklamace

Občan je povinen uplatnit reklamaci ihned, jakmile se vada objevila. U potravin je záruční doba 8 dní (pokud není na obalu uvedeno jinak), u ostatního zboří je záruční doba 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedena doba delší

 

4.     Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují vady, které lze beze zbytku odstranit a jejich výskytem ani odstraňováním neutrpí vzhled a kvalita zboží. Pokud zboží nebylo použito, má občan právo výměny výrobku, nebo má právo na odstranění závady.

 

5.     Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze beze zbytku odstranit a jejich výskytem a odstraňováním by utrpěl vzhled a kvalita zboží. Jde-li o neodstranitelnou vadu, má právo na:

-          výměnu zboží za jiné

-          přiměřenou slevu z ceny

-          zrušení kupní smlouvy

 

6.     Vady množství

Občan musí tuto reklamaci učinit ihned po koupi. Dodatečné reklamace nebudou uznány. 

 

Zvláštní ustanovení při reklamaci PHM

 

7.     Reklamace PHM

Občan při reklamaci PHM musí doložit účtenkou o koupi PHM, dále musí uvést:

a)     datum a čas odběru

b)    množství a druh odebrané PHM

c)     přibližné množství PHL v nádrži před plněním

d)    typ vozidla, registrační značku a počet ujetých km

 

Občan předloží na ČS platnou účtenku a vzorek z nádrže vozidla. Množství vzorku je min.1 lt, a musí být předložen nejpozději do 7 dnů od odběru předmětné PHL. Vzorek musí být  řádně označen druhem pohonné hmoty, datem a místem odběru.V případě vozidla v servisu předloží občan písemné stanovisko servisu k příčině závady.

V případě reklama LPG zajistí majitel ČS odběr vzorku a posouzení kvality ve spolupráci s dodavatelem.

 

Reklamační řád vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č.634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

 

 

V Kocourovci dne 18.8.2010                                               P o d p i s:

                                                                                    Ing. Karel Lammel

                                                                                  /jednatel společnosti/